STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Ordynacja wyborcza

§ 1

1. Prawo wybierania mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.

2. Prawo kandydowania do Władz mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie nieobecni na spotkaniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi; jeden członek może posiadać zgodę tylko jednej nieobecnej osoby.

§ 2

Walne Zebranie Członków wybiera:

a) 3-6członków Zarządu,

b) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3

1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zebrania.

2. Każda z Komisji składa się z 3 osób.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Stowarzyszenia.

§ 4

Kandydatów do Władz Stowarzyszenia zgłaszają:

a) Komisja Wyborcza

b) Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§ 5

Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danego organu.

§ 6

Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu Stowarzyszenia.

§ 7

Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie Członków na wniosek zgłoszony z sali.