STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Regulamin Komisji Rewizyjnej

I. Postanowienia ogólne.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży „Omnibus” zwana dalej Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia „Omnibus” /KRS/ jest powołana do sprawowania kontroli i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży „Omnibus”. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Omnibus” działa w oparciu o statut Stowarzyszenia w zakresie ustalonym niniejszym regulaminem.

II. Zadania i zakres działania KRS.

Zadaniem KRS jest prowadzenie bieżącej kontroli, analizy i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności merytorycznej pod względem zgodności ze statutem Stowarzyszenia, planami prac, a także wytycznymi i uchwałami walnego zebrania Stowarzyszenia. Zadaniem KRS jest coroczna kontrola i ocena działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia pod względem rzetelności i gospodarności, a także terminowości załatwiania spraw. KRS zgłasza na posiedzeniach Zarządu wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. KRS przestawia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia. KRS stawia wniosek na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

III. Zasady organizacyjne.

KRS składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Członkowie KRS pełnią swą funkcję społecznie. Członkami KRS nie mogą być członkowie Zarządu. Kadencja KRS trwa 4 lat, analogicznie do kadencji innych władz Stowarzyszenia. KRS na pierwszym swym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Zebraniu temu przewodniczy ustępujący przewodniczący KRS, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej KRS. Wszelkie uchwały, protokóły, pisma i akta KRS podpisuje przewodniczący lub sekretarz. W razie trwałej niemożności pełnienia swych funkcji przez członka KRS, przewodniczący powołuje w jego miejsce kandydata na członka KRS, który w głosowaniu na Walny Zebraniu Stowarzyszenia otrzymał kolejną, największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej możliwości przewodniczący powołuje nowego członka KRS z grona członków Stowarzyszenia. Zebrania KRS powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O zebraniach tych powinni być zawiadamiani członkowie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem. Uchwały na zebraniach KRS zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego z członków KRS głosowanie można przeprowadzić w sposób tajny.