STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Regulamin konkursu dla nauczycieli – bibliotekarzy

„Czy polska szkoła może być cyfrowa?”

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w bibliotece szkolnej”

Wykorzystanie czytników e-booków w bibliotece szkolnej - program zajęć ze scenariuszami dla nauczycieli-bibliotekarzy z powiatu pszczyńskiego

Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” .

W konkursie mogą brać udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół powiatu pszczyńskiego.

Przystąpienie uczestnika do konkursu i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Cel:

Zwiększanie umiejętności zastosowania technologii cyfrowych w pracy nauczycieli i uczniów.

Zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, poprzez wprowadzanie technologii informacyjno – komunikacyjnych

Nagrody:

Każdy nauczyciel – bibliotekarz, który weźmie udział w konkursie otrzyma 3 czytniki e-booków dla swojej szkolnej biblioteki oraz gotowe dokumenty (aneks do regulaminu biblioteki dotyczący korzystania z czytników, załącznik do regulaminu – Oświadczenie korzystającego z czytnika).

Warunki:

Opracowanie i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia „Omnibus” (pocztą lub e-mailem) zgłoszenia wraz z opracowanym programem oraz 3 scenariuszami lekcji bibliotecznych na „Wykorzystanie czytników e-booków w bibliotece szkolnej”.

Udział w konferencji na temat TIK organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” w lutym 2014 roku.

Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie programy i scenariusze autorskie, wcześniej niepublikowane.

Każdy program powinien zawierać:

- tytuł

- cele

- formy

- treści

Każdy scenariusz powinien zawierać:

- temat

- cele

- formy

- środki dydaktyczne

- tok zajęć

- ewentualnie dodatkowe materiały: załączniki, karty pracy, ..

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji i promocji konkursu oraz konferencji. Jednocześnie poprzez podanie danych osobowych, uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” oraz nauczycielowo.pl

Termin i miejsce nadsyłania programów:

16 grudnia 2013 roku

Wersja papierowa + płyta CD z wersją elektroniczną:

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”

ul. St. Batorego 26

43 – 200 Pszczyna

Wersja elektroniczna: stow.omnibus@wp.pl