STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Regulamin Konkursu na Nauczycielski Blog 2013

REGULAMIN   KONKURSU

NA NAUCZYCIELSKIEGO BLOGA 2013

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Batorego 26, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od godziny 10:00 25 września 2013 do 25 listopada 2013 do godz. 23:45, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2.1. Celem Konkursu jest:

a) stworzenie miejsca „spotkań” nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych;

b) wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, wychowania, pracy nauczyciela, pomocy dydaktycznych, programów, sprawdzonych rozwiązań itp.;

c) dzielenie się wiedzą, praktyczne rozwiązania dotyczące prowadzenia zajęć;

d) promowanie działań innowacyjnych, dobrych praktyk i działań nauczycieli na rzecz podnoszenia jakości nauczania, stworzenie BANKU CIEKAWYCH POMYSŁÓW;

e) dzielenie się wiedzą i opiniami na temat podręczników szkolnych;

f) udostępnianie ciekawych linków, materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy w postaci plików;

g) promowanie stron internetowych szkół;

h) stworzenie forum nauczycielskiego (komentarze, wymiana zdań, opinii, pytania, porady);

i) recenzje książek dla dzieci.
2.2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, terapeutów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych i wychowawczych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

2.4. Organizator uprawniony jest do:

a) Rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przestrzeganiem Konkursu oraz interpretacji Regulaminu;

b) Przyznawania nagród;

c) Dokonywania oceny konkursowych blogów;

d) Wykluczenia Uczestnika Konkursu;

e) Ustalenia i powołania składu JURY.

3. WARUNKI KONKURSU
3.1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.omnibus.pless.pl i www.belferka1.blogspot.com i na facebooku.
3.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) przysłać do 23 września 2013 roku zgłoszenie przystąpienia do Konkursu.

b) w okresie trwania Konkursu uczestnik ma obowiązek dokonywania wpisów co najmniej raz w tygodniu.

c) na stronie zgłoszonego bloga znajduje się licznik odwiedzin, stan licznika zostanie spisany o godzinie 10:00 25 września 2013 roku i 23:45 25 listopada 2013 roku.