STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Regulamin walnego zebrania

Przepisy ogólne

§ 1

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Sesje Walnego Zebrania Członków zwoływane są co najmniej raz na rok.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia Członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

4. Porządek Dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia. Porządek Dzienny jest przyjmowany przez Walne Zebranie Członków .

5. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

§ 2

1.Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Przewodniczącym zebrania może być prezes Zarządu.

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4

1.Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

2.Członkami zwyczajnymi są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

3.W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym -członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

4.Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.