STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Regulamin Zarządu

I. Postanowienia ogólne

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między zjazdami. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o statut Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-6 członków, w tym z prezesa. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia lub przewodniczącego posiedzenia.

II. Zakres działania Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych władz, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. Kierowanie pracami Biura Stowarzyszenia. Powoływanie, w razie potrzeby, komisji. Komisjom przewodniczą członkowie Zarządu. Członkami komisji mogą być osoby nie będące członkami Zarządu. Powoływać członków Zarządu do koordynacji spraw tego wymagających. Powierzanie, w razie konieczności, Członkom Zarządu zadań specjalnych. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. Prowadzenie spraw członkowskich: nadawanie członkostwa i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasady i tryb ich zbierania i przekazywania. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich Upoważnianie i cofanie upoważnienia do podpisywania dokumentów Stowarzyszenia. Opracowywanie projektów: planu działania Stowarzyszenia i budżetu. Podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym oraz zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych. Ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, Wykonywanie uchwał i programów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.