STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Statut

Preambuła

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu . Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Pszczyna.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Omnibus” z wyjątkiem dokumentów urzędowych