• DBAMY O UŚMIECH
  KAŻDEGO DZIECKA!

  Przekaż 1,5% swojego podatku

Twój 1,5%podatkunaszej organizacji

O nas

Stowarzyszenie zostało założone 12 maja 2005 r. przez 24 członków założycielskich – głównie nauczycieli przy wsparciu rodziców. Do Krajowego Rejestru Sadowego zostało wpisane 20 lipca 2005 r. pod numerem 0000237488. 21 marca 2006 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie „Omnibus” jest pierwszym, i jak na razie jedynym tego typu, stowarzyszeniem działającym na naszym terenie.

 

Obecnie w skład zarządu wchodzą:

 

Grażyna Łebecka – prezes Joanna Frydrych – członek zarządu Jolanta Skrzyńska-Gorska – członek zarządu
Waldemar Januszewski – wiceprezes Lilianna Mańka – członek zarządu Zbigniew Łebecki – członek zarządu

 

Rok rejestracji: 2005 

Rok uzyskania statusu OPP: 2006

Cel działania

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

 

 1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
 2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
 3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
  • pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
  • dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
  • pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
  • wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  • finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
  • organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
  • wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.

 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
 4. Wspieranie inicjatyw osób i środowisk twórczych prowadzących do rozwoju Ziemi Pszczyńskiej.
 5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

W chwili obecnej zbieramy fundusze na pomoc społeczną dla dzieci przewlekle chorych, pomoc osobom w podeszłym wieku chorych na nieuleczalne choroby, operację serca dla Filipka, leczenie dla Ani z naczyniakiem i wielu innych dzieci. Poza tym gromadzimy środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach wiejskich, na system stypendialny, na organizację wycieczek i zielonych szkół, na doposażenie szkół, na organizację, wyposażenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej, na bieżącą pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej, na realizację programu „Młodzież w działaniu”, opublikowanie baśni, których autorami są dzieci ze szkół podstawowych, organizację konferencji szkoleniowej dla nauczycieli „Kocham Czytać”, refundację kosztów diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dofinansowanie dziecięcej grupy „Nadzieja Hokeja” oraz wyposażenie dla LKS-ów i OSP.

Dokumenty rejestracyjne

map
Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26
phone
phone
605 504 842
stow.omnibus@wp.pl